Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

Tài sản quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một trong những loại Tài sản được bán theo hình thức đấu giá nhiều nhất trong hoạt động đấu giá hiện nay. Đây là tài sản có giá trị lớn, thu hút được sự quan tâm tham gia của nhiều người, đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho nhà nước. Để hiểu hơn về loại tài sản này, chúng tôi liệt kê dưới đây những nội dung đặc thù:

Hồ sơ pháp lý cần có

Tùy từng địa phương mà có những loại giấy tờ pháp lý đặc thù khác nhau. Dưới đây là những loại giấy tờ pháp lý cơ bản nhất mà Người có tài sản phải cung cấp cho đơn vị tổ chức đấu giá trước khi đưa tài sản ra đấu giá.
1

Quyết định thu hồi đất/ giao đất

Quyết định thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đấu giá (nếu có).
3

Quyết định phê duyệt PADG

Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đi kèm với PAĐG).
2

Phương án đấu giá

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4

Quyết định phê duyệt giá KĐ

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của cơ quan, người có thẩm quyền.
5

Trích lục bản đồ

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính
6

Thông tin về quy hoạch

Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Quý Đối tác, Khách hàng có thể tham khảo những thông tin về Thời hạn tổ chức đấu giá, các nội dung liên quan đến Bán hồ sơ đấu giá và Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản dưới đây:
 • Thời hạn tổ chức đấu giá
 • Bán hồ sơ Đấu giá
 • Thù lao dịch vụ đấu giá Tài sản

Thời hạn tổ chức một cuộc đấu giá đối với tài sản là Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là 15 ngày kể từ ngày thông báo đấu giá tài sản được công bố công khai trên các kênh thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử chuyên ngành về Đấu giá, báo giấy/ báo hình trung ương hoặc địa phương, niêm yết tại các địa điểm theo quy định...

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của đơn vị có Tài sản, tổ chức đấu giá có thể điều chỉnh việc tổ chức cuộc đấu giá nhiều hơn 15 ngày tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

Theo quy định, việc bán hồ sơ đấu giá được tuân thủ theo Thông tư 48/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 15/05/2017 quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Theo đó tiền bán hồ sơ cho Khách hàng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi nội dung trên thì áp dụng theo bảng dưới đây:

STT

Diện tích đất

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

Lưu ý: Mức thu quy định tại bảng trên là mức tối đa. Mức thu cụ thể do cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định; do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hội đồng.

(Trích theo điều 3, Thông tư 48/2017TT-BTC)

Thù lao dịch vụ đấu giá đối với tài sản Thi hành án được áp dụng theo Phụ lục I Thông tư 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/12/2020 sửa đổi bổ sung một số điều trong thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017. Nội dung cụ thể như sau:

MỨC TỐI ĐA THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TƯƠNG ỨNG KHUNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỪ TÀI SẢN QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng

Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

1

Dưới 50 triệu đồng

8% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

6,82 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

4

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

14,18 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

5

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

6

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

38,41 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

8

Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

40,91 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

9

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

50,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

10

Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng

55,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

11

Từ trên 300 tỷ đồng

65,00 Triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Ghi chú: Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.

Trường hợp một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bao gồm nhiều tài sản mà có một phần tài sản đấu giá thành và một phần tài sản đấu giá không thành thì tổ chức đấu giá tài sản phải xác định tỷ lệ phần trăm (%) đấu giá thành và tỷ lệ phần trăm (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, theo quy định tại Phụ lục I, khoản 1 Điều 1 của Thông tư 108/2020/TT-BTC.

Ví dụ: Sở X được giao xử lý đấu giá 02 xe ô tô đã qua sử dụng có giá khởi điểm là 80 triệu đồng và 120 triệu đồng, tỷ lệ (%) trên giá khởi điểm của mỗi xe lần lượt là 40% và 60%, tổng giá trị tài sản theo giá khởi điểm là 200 triệu đồng. Theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này thì mức thù lao tối đa mà tổ chức đấu giá có thể nhận được là: 6,82 triệu đồng cộng (+) 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

Sở X đăng thông báo công khai để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Kết quả Tổ chức đấu giá A được chọn với mức thù lao đăng ký là 6 triệu đồng cộng (+) 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Mức đăng ký 6 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm là căn cứ để thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho Tổ chức đấu giá A. Sở X và Tổ chức A thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

- Trường hợp đấu giá thành cả 2 xe ô tô, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức đấu giá A được thanh toán: 6 triệu đồng cộng (+) 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản đã được thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

- Trường hợp đấu giá không thành cả 2 xe ô tô, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức đấu giá A được thanh toán chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản mà Sở X và Tổ chức đấu giá A đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

- Trường hợp đấu giá thành xe ô tô có giá khởi điểm là 80 triệu đồng, đấu giá không thành xe ô tô có giá khởi điểm là 120 triệu đồng, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức A được thanh toán:

+ Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản đối với xe ô tô đấu giá thành: 6 triệu đồng x 40% + 6% trên phần chênh lệch giá trúng đấu giá với giá khởi điểm của tài sản đấu giá thành.

+ Chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản mà Sở X và Tổ chức đấu giá A đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

  Nếu bạn thắc mắc về thủ tục đấu giá?

  0204.366.2929

  Hồ sơ năng lực Đại Dương

  Hồ sơ năng lực của Đại Dương sẽ giúp Quý Đối tác và Khách hàng có nhiều thông tin hơn về chúng tôi.
  Download PDF